Een oude meander van de Durme

Ligging. De Moerasput is gelegen op de linkeroever van de Durme, onmiddellijk stroomopwaarts van de brug van Waasmuster.

Toeristische ontsluiting. De Hoeveroute, de Durme- en Scheldedijk-route en het Oude Durmepad.

Grootte: ca. 3,5ha.

Beheer. De Moerasput is eigendom van de Dienst der Zeeschelde en wordt beheerd door de v.z.w. Durme.

Landschap en biotoop. De Moerasput, een oude meander van de Durme, bestaat uit een kleine en een grote vijver omgeven door een rietkraag en een wilgenstruweel.

Flora.

Aan de boorden van de vijvers ontwikkelt zich een rietkraag waarin naast riet (phragmites) ook zeggesoorten (carex), grote lisdodde (typha latifolia), kleine lisdodde (typha angustifolia), gewone kattestaart (lythrium salicaria) en harig wilgenroosje (epilobium hirsutum) aanwezig zijn.

Het beschuttende loofhoutstruweel is opgebouwd uit diverse wilgsoorten (salix), meidoorn (craetegus), sleedoorn (prunus spinosa), sneeuwbes (symphoricarpos rivularis) en vlier (sambucus nigra).

Avifauna.

  • rietbewoners: witgesternde blauwborst , bosrietzanger , kleine karekiet  en lotgors;
  • aan de randen van het riet: roodborsttapuit  en paapje ;
  • op het naburig akkerland: graspieper , veldleeuwerik , kievit , kwartel ;
  • in de winter: eendachtigen   en warterhoentje .

Het laag en onregelmatig waterpeil heeft de authentieke vogelstand negatief beïnvloed; zo zijn de grote karekiet, de zomertaling en het woudaapje thans verdwenen.