Een jeugdig natuurreservaat.

Ligging. Dit natuurreservaat ligt op de rechteroever van de Durme, tussen dorpscentra van Waasmunster en Hamme.

Toeristische ontsluiting. De Durme- en Scheldedijkroute en het Oude Durmepad.

Grootte: 3ha.

Beheer. Vrij reservaat van de v.z.w. Durme-Waasmunster.

Landschap en biotoop. De meest stroomopwaarts gelegen sectie van de Oude Durme werd in 1941 met baggerspecie opgevuld. Sedertdien ont­wikkelen er zich een aantal interessante biotopen.

Flora.

  • Verlandingsingszone met  egelskop(sparganium),  pijlkruid(sagittariasagittifolia) en  mattenbies (scirpus lacustris).
  • Moereszone met tal van    zeggesoorten (carex sp.).
  •  Rietkragen (phragmites australis) met bloemrijke ruigtekruiden zoals  moerasspirea (filipendula ulmaria) en  moeraswederik (lysimachia thyrsiflora).
  • Wilgebroekbosjes bestaande uit  grauwe wilg (salix cinera) en  schietwilg (salix alba).

Het reservaat wordt aan de westzijde afgezoomd door de Oude Durmedijk waarop o.m.  okkernoten (juglans regia) groeien.

Avifauna.

  • Rietbewoners:  witgesternde blauwborst,  bosrietzanger,  kleine karekiet en  rietgors;
  • In het wilgenstruweel:  grasmus,  zwartkop,  tuinfluiter,  fitis,  tjiftjaf;
  • In het visrijk water van de Oude Durme:  fuut,  dodaars,  wilde eend,  waterral,  waterhoen,  blauwe reiger,  ijsvogel;
  • In het ruige grasland van het aangrenzend Weymeersbroek:  paapje,  roodborsttapuit, grauwe gors;
  • tijdens trek- en winterperiode:  roerdomp.