Waar riet gesneden werd!

Ligging. De Rietsnijderij is gelegen op de noordelijke oever van de Durme, ten zuiden van het gehucht Wareslage.

Toeristische ontsluiting. De Hoeveroute, de Durme- en Scheldedijk-route en het Meersenpad.

Grootte: ca. 0,5ha.

Beheer. De Rietsnijderij is eigendom van de Dienst der Zeeschelde en wordt beheerd door de Belgische Natuur- en Vogelreservaten in samenwerking met de v.z.w Durme.

Landschap en biotoop. De Rietsnijderij, een typisch zoetwater slikke- en schorregebied, was tot voor kort het uitbatingsgebied van de nabijgelegen laatste rietsnijderij in Vlaanderen. Het riet werd voor het vervaardigen van matten gebruikt. De slikken worden tweemaal per dag door de Durme overstroomd, de schorren komen slechts uitzonderlijk onder water te staan.

Flora.
Door efficiënt beheer komt elk voorjaar  de dotterbloem (caltha palustris araneosa) optimaal tot ontwikkeling.

Avifauna.

  • rietbewoners:  witgesternde blauwborst,  bosrietzanger,  kleine karekiet;
  • de schorre fungeert als slaapplaats voor de  rietgors,  zwaluw, spreeuw,  kwikstaart en  grauwe gors.